03

பல முறை ஜெயித்தவன்

ஒரு முறை தோற்றால்

அது விசித்திரம்.!!
...

 பல முறை தோற்றவன்

ஒரு முறை ஜெயித்தால்

அது சரித்திரம்..!!!!

MM.Jarook.
(Kalmunai)

Also Viewed !

புதிய தொகுப்புகள்