தொழில் காரணமான ஆஸ்துமா நோய் / தொய்வு

தொழில் நிறுவனத்தில்  ஆபத்துக்குரிய கழிவுப் பொருட்களுடன் வெளிப்படுத்தப்படும் போது பல நுரையீரல் நோய்கள் ஏற்படக்கூடிய  வாய்ப்புக்கள் உள்ளன.

நுரையீரல்

மனித உடலின் செயல்பாடுகளுக்கு ஒவ்வொரு உறுப்பும் இன்றியமையாததாகும். இதில் உடலுக்கு மெயின் சுவிட்சு போல் செயல்பட்டு, காற்றை உள்வாங்கி, வெளிவிட்டு உடலுக்கு உயிர் சக்தியைத் தரும் மோட்டார்தான் நுரையீரல். வாயுப் பரிமாற்றம் (Exchange of gas) நுரையீரலின் முக்கிய பணியாகும்.