ஒரு வனத்தில் ஒரு சாமியார் மூச்சுத்திணற ஓடிக் கொண்டிருந்தார். அவரை யாரும் துரத்தவில்லை. அவருடைய நடத்தை அருகிலிருந்த மூன்று திருடர்களுக்கு வியப்பை உண்டு பண்ணியது. அவர்கள் சாமியாரைப் பிடித்து வந்து காரணம் வினவினர். பயத்திலே நடுங்கி நின்ற சாமியார் தன்னைச் ‘சாவு’ துரத்துவதாகக் கூறினார். திருடர்கள் சாமியாரைப் பைத்தியம் என்று எண்ணினர். அந்த சாவைக் காட்டுமாறு அவர்கள் சாமியாரைப் பணித்தனர்.

Page 3 of 4

புதிய தொகுப்புகள்